Single Leg Ball Throws

Exercise 1:

 

Exercise 2: